Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014


                         ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία Αντικείμενο Έργου
2/1/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Δικτύωση Επιχειρήσεων- Φορέων-
ΜΚΟ- Συλλόγων στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας. Ανάπτυξη συνεργατικών
σχημάτων (clusters)» και υλοποίηση συναφών εργασιών (σύνταξη αναφορών).
(ΚΩΔ 02-01)
Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων
στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου που αφορά
την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες την οργάνωση
και υλοποίηση της Δράσης «Δικτύωση Επιχειρήσεων- Φορέων- ΜΚΟ- Συλλόγων στο χώρο της Κοινωνικής
Οικονομίας. Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων (clusters)» και υλοποίηση συναφών εργασιών (σύνταξη
αναφορών).
Αντικείμενο έργου:
Ενέργειες οργάνωσης και υλοποίησης της δράσης,
Σύνταξη αναφορών,
Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση.
Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:
Πτυχίο Ανώτερης/ Ανώτατης Σχολής
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή χρήση Η/Υ
Επιθυμητά Προσόντα:
Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων
Εμπειρία σε θέματα κοινωνικών επιχειρήσεων
Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας, στο
                       ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία Αντικείμενο Έργου
2/1/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Διαρκές Συμβούλιο (forum) Φορέων-
Συλλόγων- Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας» και υλοποίηση συναφών
εργασιών (σύνταξη αναφορών). (ΚΩΔ 02-02)
Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων
στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου που αφορά
την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε τρεις (3) επιστημονικούς συνεργάτες την οργάνωση
και υλοποίηση της Δράσης «Διαρκές Συμβούλιο (forum) Φορέων- Συλλόγων- Επιχειρήσεων Κοινωνικής
Οικονομίας» και υλοποίηση συναφών εργασιών (σύνταξη αναφορών).
Αντικείμενο έργου:
Ενέργειες οργάνωσης και υλοποίησης της δράσης,
Σύνταξη αναφορών,
Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση,
Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:
Πτυχίο Ανώτερης/ Ανώτατης Σχολής
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή χρήση Η/Υ
Επιθυμητά Προσόντα:
Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων
Εμπειρία σε θέματα κοινωνικών επιχειρήσεων
Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας,στο
                   ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία Αντικείμενο Έργου
2/1/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική (Ομαδικές Συνεδρίες)» και
υλοποίηση συναφών εργασιών (Σύνταξη/ενημέρωση ατομικών σχεδίων δράσης).
(ΚΩΔ 02-03)
Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων
στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου που αφορά
την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε τέσσερεις (4) επιστημονικούς συνεργάτες την οργάνωση
και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική (Ομαδικές Συνεδρίες)» και υλοποίηση συναφών εργασιών
(Σύνταξη/ενημέρωση ατομικών σχεδίων δράσης).
Αντικείμενο έργου:
Ενέργειες οργάνωσης και υλοποίησης της δράσης,
Σύνταξη/ενημέρωση ατομικών σχεδίων δράσης,
Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση,
Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:
Πτυχίο Ανώτερης/ Ανώτατης Σχολής
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή χρήση Η/Υ
Επιθυμητά Προσόντα:
Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων
Εμπειρία σε θέματα κοινωνικών επιχειρήσεων
Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας,στο
                 ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία Αντικείμενο Έργου
2/1/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική (Ομαδικές Συνεδρίες)» και
υλοποίηση συναφών εργασιών (Σύνταξη/ενημέρωση ατομικών σχεδίων δράσης).
(ΚΩΔ 02-04)
Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων
στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου που αφορά
την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε ένα (1) στέλεχος ΣΥΥ την οργάνωση και υλοποίηση της
Δράσης «Συμβουλευτική (Ομαδικές Συνεδρίες)».
Αντικείμενο έργου:
Συμβουλές Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Απασχόλησης
Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση,
Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:
Πτυχίο Ανώτερης/ Ανώτατης Σχολής
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή χρήση Η/Υ
ΣΥΥ εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ
Επιθυμητά Προσόντα:
Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων
Εμπειρία σε θέματα κοινωνικών επιχειρήσεων
Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας,στο
                ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία Αντικείμενο Έργου
2/1/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας-
Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων Κοινωνικών Επιχειρήσεων για ένταξη σε
χρηματοδοτούμενα προγράμματα». (ΚΩΔ 02-05)
Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων
στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου που αφορά
την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη την οργάνωση και
υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας- Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων Κοινωνικών
Επιχειρήσεων για ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα».
Αντικείμενο έργου:
Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων
Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση,
Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:
Πτυχίο Ανώτατης Σχολής
Μεταπτυχιακός τίτλος στο Marketing
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή χρήση Η/Υ
Επιθυμητά Προσόντα:
Εμπειρία σε θέματα κοινωνικών επιχειρήσεων
Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας,στο
perrakisiloa@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου