Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Θέση Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου


Θέση Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου

 

Ημερομηνία
Αντικείμενο Έργου
22/9/2014

Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη την οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop».

Αντικείμενο έργου:

·        Ενέργειες οργάνωσης και υλοποίησης της δράσης,

·       Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση,

 

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:

·       Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·       Πολύ καλή χρήση Η/Υ 

·       Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων

 

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας,στο perrakisiloa@gmail.com


Θέση Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου

 

Ημερομηνία
Αντικείμενο Έργου
22/9/2014

Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη την υλοποίηση της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop».

Αντικείμενο έργου:

·        Ενέργειες υλοποίησης της δράσης,

·       Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση,

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:

·       Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·       Πολύ καλή χρήση Η/Υ 

·       Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων

 

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός πέντε (5)  ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας,στο perrakisiloa@gmail.com


Θέση Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου

 

Ημερομηνία
Αντικείμενο Έργου
22/9/2014

Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη την υλοποίηση κι έκθεση συμπερασμάτων της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop».

Αντικείμενο έργου:

·        Ενέργειες υλοποίησης της δράσης,

·       Έκθεση συμπερασμάτων,

·       Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση,

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:

·       Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·       Πολύ καλή χρήση Η/Υ 

·       Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας,στο perrakisiloa@gmail.com


Θέση Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου

 

Ημερομηνία
Αντικείμενο Έργου
22/9/2014

Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε ένα στέλεχος ΣΥΥ την υλοποίηση της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop».

Αντικείμενο έργου:

·       Συμβουλές Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Απασχόλησης

·       Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση,

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:

·        Πτυχίο Ανώτερης/ Ανώτατης Σχολής

·       Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·       Πολύ καλή χρήση Η/Υ 

·       ΣΥΥ εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ

 

Επιθυμητά Προσόντα:

·       Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων

·       Εμπειρία σε θέματα κοινωνικών επιχειρήσεων

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας,στο perrakisiloa@gmail.com


Θέση Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου

 

Ημερομηνία
Αντικείμενο Έργου
22/9/2014

Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη την οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ειδικές Υπηρεσίες προς τους Εργοδότες- Workshop». 

Αντικείμενο έργου:

·        Ενέργειες οργάνωσης και υλοποίησης της δράσης,

·       Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση,

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:

·       Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·       Πολύ καλή χρήση Η/Υ 

·       Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας,στο perrakisiloa@gmail.com

 


Θέση Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου

 

Ημερομηνία
Αντικείμενο Έργου
22/9/2014

Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε ένα στέλεχος ΣΥΥ την υλοποίηση της Δράσης «Ειδικές Υπηρεσίες προς τους Εργοδότες- Workshop». 

Αντικείμενο έργου:

·       Συμβουλές Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Απασχόλησης

·       Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση,

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:

·        Πτυχίο Ανώτερης/ Ανώτατης Σχολής

·       Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·       Πολύ καλή χρήση Η/Υ 

·       ΣΥΥ εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ

 

Επιθυμητά Προσόντα:

·       Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων

·       Εμπειρία σε θέματα κοινωνικών επιχειρήσεων

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας,στο perrakisiloa@gmail.com

 

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Αξιότιμοι κύριοι/ιες,     sos το ΣΩΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 2105907174
σας επισυνάπτουμε συνημμένα τις προκηρύξεις για τις συμβάσεις έργου του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ( ΙΛΟΑ), εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης   «Κοινωνική Στόχευση», οι οποίες αναρτήθηκαν ήδη στην ιστοσελίδα της ΑΣ www.socialtargeting.gr από την Τρίτη 27.05.2014 και του ΙΛΟΑ και γνωστοποιήθηκαν στον ΟΑΕΔ.

Α/Α
Αριθμός Σύμπραξης
Τίτλος πράξης
Είδος
σύμβασης :
Προϋπολογισμός
Χωρίς ΦΠΑ
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου
Ειδικότητα Αναδόχου
Διάρκεια
Τόπος εκτέλεσης
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Σημεία υποβολής προσφορών
1
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
3.600,00€
Οργάνωση της δράσης «Ημέρα Καριέρας»
Επιστημονικός συνεργάτης
2 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 5907174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
2
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
1.200,00€
Υλοποίηση της δράσης «Ημέρα Καριέρας»
Επιστημονικός συνεργάτης
2 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
3
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
1.200,00€
Υλοποίηση της δράσης «Ημέρα Καριέρας»
Επιστημονικός συνεργάτης
2 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
4
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
1.200,00€
Αντιστοίχιση ωφελουμένων με τις επιχειρήσεις στα πλαίσια της δράσης «Ημέρα Καριέρας»
Επιστημονικός συνεργάτης
2 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
5
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
1.200,00€
Έκθεση συμπερασμάτων της δράσης «Ημέρα Καριέρας»
Επιστημονικός συνεργάτης
2 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
6
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
2.250,00€
Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Workshop Συμβουλευτικής και Υποστήριξης σε ανέργους- μακροχρόνια ανέργους»
Επιστημονικός συνεργάτης
2 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
7
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
210,00€
Συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού κι απασχόλησης της Δράσης «Workshop Συμβουλευτικής και Υποστήριξης σε ανέργους- μακροχρόνια ανέργους»
Στέλεχος ΣΥΥ
2 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
8
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
2.900,00€
Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική Απασχόλησης σε 10 εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις»
Επιστημονικός συνεργάτης
7 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
9
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
1.200,00€
Εργασίες υλοποίησης της Δράσης «Συμβουλευτική Απασχόλησης σε 10 εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις»
Επιστημονικός συνεργάτης
7 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
10
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
1.200,00€
Έκθεση συμπερασμάτων της Δράσης «Συμβουλευτική Απασχόλησης σε 10 εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις»
Επιστημονικός συνεργάτης
7 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
11
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
700,00€
Συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού κι απασχόλησης της Δράσης «Συμβουλευτική Απασχόλησης σε 10 εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις»
Στέλεχος ΣΥΥ
7 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com