Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΥπεργολάβος με Σύμβαση Έργου

Ημερομηνία
Αντικείμενο Έργου
29/05/2015
Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε έναν (1) υπεργολάβο τις εκτυπώσεις του εντύπου υλικού που απαιτείται για την υλοποίηση της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop», με ανώτατο κόστος τις 4.000,00€.
Αντικείμενο έργου:
·        Δημιουργικό- εκτύπωση εντύπου υλικού (προσκλήσεις- πρόγραμμα- αφίσες- πανό- φυλλάδιο- φάκελος ημερίδας- συμπεράσματα Ημερίδας)

Κριτήρια επιλογής:
·       Συμφερότερη οικονομικά προσφορά
·       Ποιότητα τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων


Εφόσον ενδιαφέρεστε για το έργο, παρακαλούμε να στείλετε εντός οχτώ (8) ημερολογιακών ημερών την προσφορά σας, στο perrakisiloa@gmail.com

Υπεργολάβος με Σύμβαση Έργου

Ημερομηνία
Αντικείμενο Έργου
29/05/2015
Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε έναν (1) υπεργολάβο τις υπηρεσίες catering που απαιτούνται για την υλοποίηση της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop», με ανώτατο κόστος τα 1.250,00€.
Αντικείμενο έργου:
·        Τροφοδοσία των συμμετεχόντων στην Ημερίδα

Κριτήρια επιλογής:
·       Συμφερότερη οικονομικά προσφορά
·       Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών


Εφόσον ενδιαφέρεστε για το έργο, παρακαλούμε να στείλετε εντός οχτώ (8) ημερολογιακών ημερών την προσφορά σας, στο perrakisiloa@gmail.com