Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Θέση Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου


Θέση Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου

 

Ημερομηνία
Αντικείμενο Έργου
22/9/2014

Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη την οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop».

Αντικείμενο έργου:

·        Ενέργειες οργάνωσης και υλοποίησης της δράσης,

·       Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση,

 

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:

·       Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·       Πολύ καλή χρήση Η/Υ 

·       Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων

 

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας,στο perrakisiloa@gmail.com


Θέση Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου

 

Ημερομηνία
Αντικείμενο Έργου
22/9/2014

Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη την υλοποίηση της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop».

Αντικείμενο έργου:

·        Ενέργειες υλοποίησης της δράσης,

·       Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση,

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:

·       Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·       Πολύ καλή χρήση Η/Υ 

·       Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων

 

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός πέντε (5)  ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας,στο perrakisiloa@gmail.com


Θέση Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου

 

Ημερομηνία
Αντικείμενο Έργου
22/9/2014

Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη την υλοποίηση κι έκθεση συμπερασμάτων της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop».

Αντικείμενο έργου:

·        Ενέργειες υλοποίησης της δράσης,

·       Έκθεση συμπερασμάτων,

·       Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση,

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:

·       Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·       Πολύ καλή χρήση Η/Υ 

·       Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας,στο perrakisiloa@gmail.com


Θέση Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου

 

Ημερομηνία
Αντικείμενο Έργου
22/9/2014

Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε ένα στέλεχος ΣΥΥ την υλοποίηση της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop».

Αντικείμενο έργου:

·       Συμβουλές Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Απασχόλησης

·       Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση,

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:

·        Πτυχίο Ανώτερης/ Ανώτατης Σχολής

·       Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·       Πολύ καλή χρήση Η/Υ 

·       ΣΥΥ εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ

 

Επιθυμητά Προσόντα:

·       Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων

·       Εμπειρία σε θέματα κοινωνικών επιχειρήσεων

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας,στο perrakisiloa@gmail.com


Θέση Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου

 

Ημερομηνία
Αντικείμενο Έργου
22/9/2014

Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη την οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ειδικές Υπηρεσίες προς τους Εργοδότες- Workshop». 

Αντικείμενο έργου:

·        Ενέργειες οργάνωσης και υλοποίησης της δράσης,

·       Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση,

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:

·       Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·       Πολύ καλή χρήση Η/Υ 

·       Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας,στο perrakisiloa@gmail.com

 


Θέση Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου

 

Ημερομηνία
Αντικείμενο Έργου
22/9/2014

Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ), που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ), ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» σε ένα στέλεχος ΣΥΥ την υλοποίηση της Δράσης «Ειδικές Υπηρεσίες προς τους Εργοδότες- Workshop». 

Αντικείμενο έργου:

·       Συμβουλές Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Απασχόλησης

·       Συμμετοχή στις συσκέψεις του ΙΛΟΑ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την παραπάνω δράση,

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:

·        Πτυχίο Ανώτερης/ Ανώτατης Σχολής

·       Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·       Πολύ καλή χρήση Η/Υ 

·       ΣΥΥ εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ

 

Επιθυμητά Προσόντα:

·       Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων

·       Εμπειρία σε θέματα κοινωνικών επιχειρήσεων

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών το βιογραφικό σας,στο perrakisiloa@gmail.com